اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/29
کل خالص ارزش دارائی ها 1,355,607,951,114 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,323,579 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,323,579 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,431,448 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 83,046

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/27

مدیر صندوق:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیر ثبت:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

مدیران سرمایه گذاری:

جواد جمشيد پور پزاني، افسانه قاسمي، مهدي پاشايي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان