جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,068 95.25 337,779 92.43 466,476 94.08 481,660 93.55
اوراق مشارکت 4,998 5.87 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 8,063 9.47 12,996 3.56 16,069 3.24 25,503 4.95
وجه نقد 15 0.02 34 0.01 97 0.02 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -9,036 -10.62 14,637 4.01 13,196 2.66 7,730 1.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 37,933 44.57 131,165 35.89 201,831 40.7 212,228 41.22