جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 56,772 91.84 143,415 82.69 145,186 79.28 136,196 73.53
اوراق مشارکت 4,385 7.09 7,799 4.5 13,649 7.45 14,340 7.74
سپرده بانکی 7,415 11.99 12,308 7.1 13,903 7.59 13,903 7.51
وجه نقد 14 0.02 1 0 1 0 1 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -6,767 -10.95 9,909 5.71 10,394 5.68 20,784 11.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,312 50.65 66,949 38.6 67,147 36.67 67,526 36.46