جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 69,243 92.69 212,071 84.38 250,502 90.24 262,062 91.37
اوراق مشارکت 5,191 6.95 9,130 3.63 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,852 10.51 12,760 5.08 9,845 3.55 9,923 3.46
وجه نقد 13 0.02 1 0 1 0 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -7,598 -10.17 17,378 6.91 17,254 6.22 14,842 5.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,997 45.51 74,406 29.6 116,326 41.9 122,976 42.87