بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 45,587 89.98 79,213 71.14 98,187 74.59 101,660 76.66
اوراق مشارکت 4,383 8.65 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,719 13.26 28,854 25.91 29,892 22.71 27,535 20.76
وجه نقد 16 0.03 1 0 1 0 1 0
سایر دارایی ها -6,040 -11.92 3,285 2.95 3,561 2.7 3,420 2.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,280 53.84 38,015 34.14 44,331 33.68 46,293 34.91