جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 300,900 100.74 1,330,936 93.74 1,354,706 92.61 1,275,899 91.86
اوراق مشارکت 4,133 1.38 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 29,339 9.82 43,533 3.07 54,399 3.72 75,256 5.42
وجه نقد 193 0.06 219 0.02 66 0 9 0
واحد صندوق 357 0.12 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -36,229 -12.13 45,159 3.18 53,616 3.67 37,820 2.72
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 116,185 38.9 443,480 31.23 457,387 31.27 432,526 31.14