بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 48,895 90.74 110,953 80.59 126,841 86.31 128,323 87.98
اوراق مشارکت 4,186 7.77 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,068 13.12 21,717 15.77 13,263 9.03 6,920 4.74
وجه نقد 16 0.03 8 0.01 1 0 1 0
سایر دارایی ها -6,282 -11.66 5,005 3.64 6,848 4.66 10,604 7.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,252 52.43 47,070 34.19 49,943 33.99 48,159 33.02