دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 مدير-كارگزاري خبرگان سهام 1,000 %50.00
2 شركت گروه توسعه مالي مهر آيندگان 1,000 %50.00