بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تغییر در جدول هزینه های سرمایه گذاری صندوق 1398/03/29
موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/02/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تمدید دوره فعالیت 1398/02/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تغییر رکن مدیر و حسابرس 1397/12/12
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تمدید دوره فعالیت 1397/10/08
دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه¬گذاری اندیشه خبرگان سهام 1397/08/13
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام مورخ 97/02/31- در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1397/02/31
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1396/09/13
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1396/09/05
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1396/05/18
صورت های مالی میاندوره 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 1396/04/31
دعوت به مجمع ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس 1395/09/02
لغو دعوت به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1395/01/24
صورتجلسه صندوق اندیشه خبرگان سهام 1394/12/26
آگهی دعوت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1394/09/09