بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام به همراه توضیحات