برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام مورخ 97/02/31- در خصوص تمدید فعالیت صندوق

برگزاری مجمع مورخ 97/02/31 صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام مبنی بر موافقت واحدهای ممتاز سرمایه گذاری و قبولی سمت ارکان با تمدید فعالیت این صندوق تا تاریخ 97/08/26.