برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام در روز دوشنبه مورخ 1396/09/13 در دفتر مرکزی کارگزاری خبرگان سهام، با حضور دارندگان 100 درصد واحدهای سرمایه گذاری و نمایندگان ارکان صندوق انجام پذیرفت.