دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

 احتراماً به استحضار میرساند مجمع "صندوق سرمایه گذاریاندیشه خبرگان سهام"، روز دوشنبه مورخ 13 آذرماه1396 راس ساعت 14:00 در محل شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی : میدان ونک- خیابان گاندی- خیابان 21- پلاک 7- طبقه 4 تشکیل می شود.