برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام شنبه مورخ 28 مرداد ماه 96 بابت تغییرات امیدنامه از جمله :
1- امکان سرمایه گذاری در سپرده کالایی، اتخاذ موقعیت در معاملات و قراردادهای اختیار معامله سهام 
2- تغییر در نحوه محاسبه هزینه نرم افزار
3- سایر موارد