لغو دعوت به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ١١ فروردین ١٣٩٥در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده راُس ساعت ١١ روز سه شنبه مورخ ٢٤ فروردین ١٣٩٥ به اطلاع میرساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد.