لغو آگهي دعوت به مجمع تمديد دوره فعاليت صندوق سرمايه گذاري صندوق

احتراماً به استحضار می­رساند مجمع "صندوق سرمایه ­گذاری اندیشه خبرگان سهام "، با موضوع تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27 راس ساعت 11:00 لغو  گردیده است.