دعوت به مجمع به تاریخ 1399/05/13جهت تصمیم گیری درباره افزایش هزینه های نرم افزار

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند" مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام" روز دوشنبه مورخ 13/05/1399 راس ساعت 20:00 برای موضوع  افزایش در هزینه های نرم افزار در محل شرکت کارگزاری  خبرگان سهام به نشانی: تهران-میدان ونک-خیابان گاندی-خیابان 21-پلاک7- طبقه 4 تشکیل می شود.