آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان جهت تعیین صاحبان امضای مجازصندوق و حدود اختیارات آنها

احتراماً به استحضار می­رساند مجمع "صندوق سرمایه­ گذاری اندیشه خبرگان سهام"، روز دوشنبه مورخ  1398/09/25 راس ساعت 14:00  در محل  شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی: میدان ونک- خیابان گاندی- خیابان 21-  پلاک 7- طبقه 4 تشکیل می­شود.