آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تمدید دوره فعالیت

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راَی، وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 13 مورخ 98/07/30 در محل میدان ونک خیابان گاندی جنوبی خیابان بیست و یکم پلاک 7 به جهت تمدید دوره فعالیت صندوق برگزار می گردد حضور به هم رسانید.