صورتهای مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 29 اسفندماه97

با سلام به پیوست صورتهای مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 29 اسفندماه97 تقدیم حضور می گردد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل