آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تغییر رکن مدیر و حسابرس

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راَی، وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 14 مورخ  1397/12/22 در محل میدان ونک خیابان گاندی جنوبی خیابان بیست و یکم پلاک 7 طبقه چهارم برگزار می گردد حضور به هم رسانید.