اخبار

عنوان تاریخ درج
لغو آگهي دعوت به مجمع تمديد دوره فعاليت صندوق سرمايه گذاري صندوق 1399/12/25
دعوت به مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق اندیشه خبرگان سهام مورخ 1399/12/27 1399/12/17
لیست حاضران در مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1399/12/12 1399/12/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/13 صندوق اندیشه خبرگان سهام 1399/06/05
صورتجلسه و اسامی حاضرین در جلسه هیئت مدیریه تاریخ 1399/05/13 1399/06/05
موافقت سازمان با تمدید مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ 1400/02/31 1399/06/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/13 صندوق اندیشه خبرگان سهام 1399/05/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/13 صندوق اندیشه خبرگان سهام 1399/05/28
آگهی دعوت به مجمع جهت تصمیم گیری درباره افزایش هزینه های مجمع و اصلاح ترکیب دارایی های صندوق در امیدنامه 1399/01/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان جهت تغییرات امیدنامه صندوق 1398/12/10
موافقت سازمان با تغییرات اساسنامه و صورتجلسه مجمع 98/10/07 1398/11/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان مورخ 1398/10/07 1398/10/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق اندیشه خبرگان سهام جهت تغییر در اساسنامه مورخ 1398/10/07 1398/10/03
صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان انضا مجاز مورخ 1398/09/25 1398/09/26
صورتجلسه مجمع تغییر ترکیب داراییها در امیدنامه مورخ 1398/09/06 1398/09/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان جهت تعیین صاحبان امضای مجازصندوق و حدود اختیارات آنها 1398/09/13
برگزاری مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر در ترکیب داراییها در امیدنامه 1398/09/09
دعوت به مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر در ترکیب داراییها در امیدنامه 1398/08/26
دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1398/08/26
موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/08/21
لیست حاضرین در مجمع 1398/07/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تمدید دوره فعالیت 1398/07/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تغییر در جدول هزینه های سرمایه گذاری صندوق 1398/03/29
موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/02/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تمدید دوره فعالیت 1398/02/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تغییر رکن مدیر و حسابرس 1397/12/12
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تمدید دوره فعالیت 1397/10/08
دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه¬گذاری اندیشه خبرگان سهام 1397/08/13
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام مورخ 97/02/31- در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1397/02/31
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1396/09/13
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1396/09/05
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1396/05/18
صورت های مالی میاندوره 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 1396/04/31
دعوت به مجمع ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس 1395/09/02
لغو دعوت به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1395/01/24
صورتجلسه صندوق اندیشه خبرگان سهام 1394/12/26
آگهی دعوت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1394/09/09