مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان مبنی بر مجمع تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ 98/09/25 1398/10/18
تاییدیه سازمان مبنی بر مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان مورخ 98/09/06 1398/10/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان مورخ 1398/10/07 1398/10/10
لیست حاضرین در مجمع 1398/09/09
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1398/09/09
تایید سازمان-تغییر در جدول هزینه های امیدنامه 1398/04/29
مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تغییر در هزینه نرم افزار 1398/04/17
تایید ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام-تمدید فعالیت 1398/02/25
صورتجلسه مجمع 22 اسفندماه - تغییر حسابرس 1398/01/18
تایید ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام-تمدید فعالیت 1397/10/29
تایید ثبت صورتجلسه مورخ 23 آبان ماه 1397 1397/10/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خبرگان سهام-تمدید فعالیت 1397/10/11
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 23 آبان ماه 97 1397/09/20
دعوت به مجمع صندوق سرمایه¬گذاری اندیشه خبرگان سهام 1397/08/13
تاییدیه سازمان مبنی بر تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری اندیشه تا تاریخ 26 ابان ماه 97 1397/03/19
مجمع صندوق اندیشه خبرگان سهام در خصوص تمدید فعالیت 1397/03/06
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام مورخ 97/02/31- در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1397/02/31
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام مورخ 97/02/31- در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1397/02/31
تاییدیه صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 13 آذرماه 96 1397/02/22
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 13 اذرماه 96 1396/09/20
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مورخ 28 مردادماه 1396 مبنی بر تغییر در ترکیب دارایی صندوق مطابق با ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در سهام موضوع ابلاغیه 12020073 مورخ 20/10/1395 و تغییر در هزینه های دسترسی به نرم افزار 1396/06/13
صورتجلسه مجمع منتهی به 950631 1395/09/22
صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز 1395/03/11
آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق 1395/03/11
مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام-تصویب صورت مالی 1394/12/26
مجمع صورت صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان- تغییرات بند 8-3 1394/12/26
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1394/05/06