صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورتهای مالی صندوق اندیشه خبرگان سهام منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) 1399/12/20
گزارش عملکرد صندوق اندیشه خبرگان سهام منتهی به 1398/12/29 1399/12/20
گزارش عملکرد صندوق اندیشه خبرگان سهام منتهی به 1399/09/30 1399/12/20
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/11/30 1399/12/06
صورتهای مالی صندوق اندیشه خبرگان سهام منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 1399/11/06
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/10/30 1399/11/05
صورتهای مالی صندوق اندیشه خبرگان سهام منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
گزارش عملکرد صندوق اندیشه خبرگان سهام منتهی به 1399/06/31 1399/10/21
صورتهای مالی صندوق اندیشه خبرگان سهام منتهی به 1399/06/31 1399/10/21
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/08/30 1399/09/08
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/07/30 1399/08/19
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/06/31 1399/07/23
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به 31 تیر1399 1399/05/10
گزارش عملکرد میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ۱399 1399/04/28
صورتهای مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/28
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 -حسابرسی شده 1399/04/08
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 -حسابرسی نشده 1399/02/12
گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/12
گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/01/10
گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به 30بهمن ماه 1398 1398/12/10
گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/08
گزارش عملکرد میاندوره 3 ماهه منتهی به 30آذرماه 98 1398/10/30
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره 3 ماهه منتهی به 30آذرماه 98 1398/10/30
گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/11
صورتهای مالی منتهی به 1398/06/31 (اصلاحیه ) 1398/09/13
گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/10
گزارش وضعیت عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه98 1398/08/19
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398-حسابرسی شده 1398/08/19
گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به 30 مهر ماه 1398 1398/08/04
گزارش وضعیت عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه98 1398/07/29
صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه98 1398/07/29
گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 98 1398/06/09
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 98 1398/05/08
گزارش عملکرد میاندوره 9 ماهه منتهی به 31خردادماه 98 1398/04/29
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره 9 ماهه منتهی به 31 خردادماه98 1398/04/29
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 98 1398/04/10
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 98 1398/03/08
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 98 1398/03/08
گزارش عملکرد میاندوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 97 1398/02/25
صورتهای مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 29 اسفندماه97 1398/02/25
گزارش عملکرد میاندوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 97 1398/02/07
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 97 1398/02/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/06
گزارش عملکرد میاندوره 3 ماهه منتهی به 30آذرماه 97 1397/12/20
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره 3 ماهه منتهی به 30آذرماه 97 1397/12/20
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 97 1397/12/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/11/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/11/14
اصلاحیه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397-حسابرسی شده 1397/08/28
گزارش عملکرد وضعیت صندوق منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/08/09
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397-حسابرسی شده 1397/08/09
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 مهرماه 97 1397/08/09
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397-حسابرسی نشده 1397/07/23
گزارش عملکرد و وضعیت 1397/06/31 1397/07/23
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریورماه 97 1397/07/10
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مردادماه 97 1397/06/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیرماه 97 1397/05/08
صورتهای مالی دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه1397 1397/04/30
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به 31 خردادماه 97 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام منتهی به 31 خرداد ماه 1397/04/09
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1397 1397/03/05
صورتهای مالی دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 96 1397/02/25
گزارش عملکرد وضعیت دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 96 1397/02/25
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31 فروردین 1397 1397/02/10
صورتهای مالی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96-حسابرسی نشده 1397/02/05
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 96 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام منتهی به 29 اسفند ماه1396 1397/01/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام منتهی به 30 بهمن ماه1396 1396/12/09
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 دی ماه 1396 1396/11/10
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/27
صورت های مالی دوره مالی میانی 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1396- حسابرسی شده 1396/08/21
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/08/21
گزارش عملکرد پایان دوره منتهی به 1396/06/31 1396/07/30
صورت‌های مالی پایان دوره منتهی به1396/06/31 - حسابرسی نشده 1396/07/30
صورت های مالی میاندوره 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 1396/04/31
گزارش عملکرد و وضعیت دوره 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 1396/04/31
صورت های مالی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 1396/02/25
گزارش عملکرد دوره 6ماهه منتهی به 30 اسفندماه 1395 (حسابرسی شده) 1396/02/25
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 30/09/1395 1395/10/28
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 30/09/1395 1395/10/28
صورت مالی 2 حسابرسی شده منتهی به 13950631 1395/08/22
صورت مالی 1 حسابرسی شده منتهی به 13950631 1395/08/22
گزارش عملکرد وضعیت 13950631 1395/08/22
گزارش حسابرس دوره مالی یکساله منتهی به 13950631 1395/08/22
گزارش عملکرد مربوط به13950631 1395/08/02
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره یکساله منتهی به 13950631 1395/08/02
گزارش فعالیت و کارکرد منتهی به 31 خرداد 1395 1395/04/29
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 خرداد 1395 1395/04/29
گزارش حسابرسی 6 ماهه منتهی به دوره 13941229 1395/02/19
صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 13941229 1395/02/19
گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 13941229 1395/02/01
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام برای دوره مالی 13941229 1395/02/01
تایید ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام-تصویب صورت مالی 1395/01/24
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1394 1394/10/29
گزارش عملکرد مربوط به 31 شهریور ماه 1394 1394/09/15
صورت مالی حسابرسی شده برای دوره 4 ماه و 5 روزه منتهی به 13940631 1394/09/15
گزارش حسابرسی دوره مالی 4 ماه و 5 روزه منتهی به 13940631 1394/09/15
گزارش عملکرد مربوط به 31 شهریور ماه 1394 1394/08/03
صورت مالی حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1394 (اصلاحیه) 1394/08/03
صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام 1394/07/28
صورت مالی دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1394 1394/05/05